e diel 5 dhjetor 2021
e diel 5 dhjetor 2021

 

Shoqata “Liga e Arumunëve të Shqipërisë” nëpërmjet një njoftimi për shtyp ka ngritur shqetësimin për mospërfshirjen e minoritetit arumun në proçesin e konsultimit ose vendimarrjes për ato çështje nga të cilat preken në mënyrë te drejtpërdrejtë të drejtat e këtij minoriteti.

 

Nëpërmjet kësaj komunitake Shoqata “Liga e Arumunëve” i bën thirrje ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj, “rishikimin e këtij Projektvendimi, eliminimin e të gjitha barierave të çfarëdo lloj natyre, në mënyrë që të eliminohet efekti përjashtues.

Mënyrën e përdorimit të gjuhës të pakicave kombëtare në marredhëniet ndërmjet personave qe i përkasin pakicave kombëtare dhe organeve të vetëqeverisjes vendore”.

 

 

Njoftimi i plotë

 

Shoqata “Liga e Arumunëve të Shqipërisë” u njoh me anë të mass-medias në lidhje me propozimin e ardhur nga ana e ministrit të Brëndshëm, z. Sandër Lleshaj për “Mënyrën e përdorimit të gjuhës të pakicave kombëtare në marredhëniet ndërmjet personave qe i përkasin pakicave kombëtare dhe organeve të vetëqeverisjes vendore”.

 

Në këtë drejtim, shprehim në mënyrë të përsëritur shqetësimin tonë për mospërfshirjen e minoritetit arumun në proçesin e konsultimit ose vendimarrjes për ato çështje nga të cilat preken në mënyrë te drejtpërdrejtë të drejtat specifike të këtij Minoriteti Kombëtar në Republikën e Shqipërisë.

 

Propozimi i ardhur nga ana e ministrit të Brëndshëm, i cili në vetvete përbën vënien në zbatim të Ligjit Nr. 96/2017 për “Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare në Republiken e Shqipërisë”, përsërit të njëjtat aspekte te kontestueshme të Ligjit për sa i përket vendosjes të kushteve numerikë.

 

Edhe pse qëllimi i këtij vendimi, në parim, është dukshem në anë të mbrojtjes së të drejtave të minoriteteve kombëtare, përdorimi i kritereve numerikë, bazë e të cilave janë dy proçese fuqimisht të kundështuara nga ana e minoriteteve: Censusi i vitit 2011 dhe Reforma Teritorial-Administrative, e bën te pamundur shtrirjen e fuqisë së tij vepruese në zonat tradicionalisht të banuara mga komuniteti ynë.

 

Edhe pse minoriteti arumun, eshte minoriteti kombëtar më i madh në Republiken e Shqipërisë, fakt i cili nuk reflektohet në të dhënat e Censusit të vitit 2011, po në baze te këtryre të dhënave në asnjë njësi administrative të vetëqeverisjes vendore nuk përbën më shumë se 20% të popullates. Në ketë drejtim duket qartë se ky minoritet nuk mund te gëzoje te drejtat e propozimit të ministrit të brëndshëm, z. Sandër Lleshaj.

 

Liga e Arumunëve të Shqipërisë, i propozon z. minister Sandër Lleshaj, rishikimin e këtij Projektvendimi, eliminimin e të gjitha barierave të çfarëdo lloj natyre, në mënyrë që të eliminohet efekti përjashtues.

 

Duke shpresuar në një reagim pozitiv sigurojmë gjithë mbeshtetjen tonë me ekspertizë.

Ilia GJOKA

Kryetar

Liga e Arumunëve të Shqipërisë

Më shumë

Open Data Albania, Minoritetet etnike në Shqipëri

Open Data Albania ka bërë një hulumtim mbi popullatën e minoriteteve kombëtare dhe kulturore në Shqipëri. Të dhënat statistikore për minoritetet janë mbledhur nga disa burime, përgjithësisht publikime të Institutit të Statistikave, Drejtorisë së Statistikës, apo raportime të ndryshme ligjore të Qeverisë Shqiptare. Hyrje: Shqipëria njeh aktualisht dy lloje minoritetesh, minoritete etnike kombëtare dhe minoritete kulturore […]

Minoriteti Vllah – Arumun në Shqipëri

“Rilindja  reale  e  Gjuhës  dhe  Kulturës  Armano-Vllahe  ka  filluar  dhe  do  të  vazhdojë…..”   Armënët ose Vllehët e Shqipërisë Janë pjesë përbërëse e Popullit dhe e Shtetit Shqiptar. Ata kanë kontribuar pozitivisht në historinë e shekujve të fundit të vendit tonë e veçanërisht në Rilindjen Kombëtare dhe Pavarsinë e Shqipërisë. Armënët ose Vllehet në Shqipëri […]

Minoriteti Rom në Shqipëri

“Ekzistenca e romëve në Shqipëri është përmendur që në vitin 1635, por duket se për më shumë se 5 shekuj, asnjëherë ata nuk kanë patur një shifër të saktë të prezencës.”   Kush janë Romët? Minoriteti rom është i përhapur gjerësisht në Shqipëri. Origjina e romëve ka rrënjët në fiset e vendosura para shumë kohësh […]

Minoriteti Serbo-Malazez në Shqipëri

Historia e egzistencës së minoritetit etnik serb dhe malazez e ka zanafillën që në mesjetën e hershme. Ky minoritet jeton kryesisht i përqendruar në qytetin e Shkodrës, të Koplikut, në komunën Gruemirë, ne fshatrat Vrakës, Omaraj, Gril, Boriç i Madh, Boriç i Vogël, në Kamicë, Shtoj i Vjetër, Shtoj i Ri, Dobraç, Golem, Mushan, Bushat […]

  • © 2017 Albanian Profile Të gjitha të drejtat e rezervuara